Lag gjødslingsplanen selv?
Vi har gjort det enkelt for deg!

Fra jordprøver til ferdig gjødslingsplan


Registrering / Logg inn

Gjødslingspan er en del av Jordbruksmodulen og koster ikke noe eksra.

Registrer deg ved å klikke på knappen «REGISTRER» - fyll inn etterspurt informasjon - klikk på knappen «REGISTRER».

Registrering er nødvendig for alle nye brukere, mens brukere som har registrert e-postadresse og passord i Telefonappen benytter disse for å logge inn på Webappen.

For å registrere deg trenger programmet at det oppgis: e-postadresse, passord, fornavn, etternavn og organisasjonsnummer. Programmet vil sjekke organisasjonsnummeret ved oppslag i databasen til brreg.no. Når brukeren klikke på «REGISTRER» og alt er i orden, slippes brukeren inn i Webappen.

Brukeren har foreløpig ikke abonnert på noe som helst ennå. For å begynne å bruke moduler, må brukeren klikke på «ABONNER PÅ MODULER» knappen. Det åpnes en ny side. Det kommer fram en oversikt over alle modulene. For å starte å abonnere på en modul – klikk på «ABONNER PÅ MODUL» knappen for ønsket modul. Tilgang til modulen skjer umiddelbart og det vil dukke opp en nytt menypunkt i menyen. Klikk på menypunktet for å komme til modulen – brukeren er nå klar for å planlegge og dokumentere.

For å ta i bruk Produsentappen for telefon – gå til AppStore eller PlayButikk i telefonen ding og klikk på søk – Søkeord er «Produsentappen». Klikk på last ned. Logg inn med samme e-postadresse og passord som ble benyttet ved registrering. Brukeren har nå tilgang til modulen(e) som er aktivert både på telefonen og i Webappen.

1 / 3
Logg inn med e-post og passord
2 / 3
Registrer bruker
3 / 3
Aktiver modul(er)

Gjødslingsplanlegging i Jordbruksmodulen

Lag gjødslingsplan selv!

Gjødslingsplanleggingen gjøres i webappen, mens dokumentasjon og registreringer foregår i telefonappen.

Lag gjødslingsplanen selv, enkelt og rimelig. I tillegg til gjødslingsplan inneholder Jordbruksmodulen:

Programmet inneholder veiledning og hjelp, noe vi mener bidrar til at det er enkelt å benytte gjødselplanleggeren i Jordbruksmodulen til å lage gjødslingsplan selv.

  • 1: Registrering/dokumentasjon av jordarbeiding

  • 2: Registrering/dokumentasjon av såing/planting/setting

  • 3: Registrering/dokumentasjon av gjødsling husdyr- og handelsgjødsel

  • 4: Registrering/dokumentasjon av behov for bekjempelse av skadegjørere (IPV)

  • 5: Registrering/dokumentasjon av bekjempelse kjemisk/mekanisk

  • 6: Registrering/dokumentasjon av resultatet av bekjempelsen

  • 7: Registrering/dokumentasjon av innhøsting

Og selvsagt gjødselplanlegging, som vi har gjort enkel og rett fram. Ved å klikke på fanene får du fram mer informasjon om hvordan gjødslingsplanleggingen skal gjennomføres, hva du som bruker må gjøre og hva programmet gjør for deg.

Skifter

Legg til skifte, rediger skifte eller registrer arbeidsoppgaver og jordprøver på skifte

Jordbruksmodulen tar utgangspunkt i skifter. Det første som bør gjøres er å legge til skiftene som foretaket disponerer, både eget og leid. Når skiftene er registrert og kommer i lista på venstre side av skjermen, er det klart for å begynne å jobbe med skiftene. Klikk på et skifte – på høyre side kommer det fram informasjon om skiftet. Klikke på Jordprøve – for å legge til jordprøve, en eller flere, på skiftet. Jordprøvene, sammen med forgrøde (det som ble dyrket i fjor), det som skal dyrkes på i planleggingsåret og geografisk plassering danner grunnlaget for gjødslingsplanen.

Det er mulig å hente fram skiftet i Gårdskart ved å klikke på linken «Gardskart». Åpnes i et nytt vindu og brukerne kan skrive ut oversikten.

Det er også mulig å tegne inn skiftene i satellittbilde. Dette bildet blir lagret i programmet. Inntegningen i satellittbildet beregner arealet på det inntegnede skiftet.

Det er selvsagt også mulig å redigere skifter som er registrert, om det skulle være behov for det. Klikk på blyant-ikonet for å redigere.

1 / 4
Valgt skifte
2 / 4
Tegn inn skiftet og mål arealet
3 / 4
Viser oppgaver som er registrert
4 / 4
Flere oppgaver åpnet i lista for redigering/registrering

Registrer jordprøve

Legg til skifte, rediger skifte eller registrer arbeidsoppgaver og jordprøver på skifte

Før det er «riktig» å gjennomføre gjødselplanlegging, må det registreres jordprøver på de ulike skiftene. Basert på jordprøvene beregner programmet gjødslingsbehovet for den planteproduksjonen som er planlagt på skiftet.

Det må registreres jordprøver på alle skiftene det skal planlegges for. Registreringen av jordprøver: Velg ønsket skifte i venstre del av vinduet, klikk på Jordprøver i det høyre vinduet. Fyll inn de opplysningene som programmet ber om. Er det ting som mangler som eks. K-HNO3, hoppes feltet over (lar det være blankt).

Fyll inn når jordprøvene ble tatt/analysert og programmet regner ut og orienterer om hvor lenge jordprøvene er gyldige. Dette vil komme på utskrifter av gjødslingsplanen også.

Legg til husdyr

Legg til hudyr for å kunne bruke husdyrgjødsling, regner ut mengde og krav til spredeareal.

Legg til husdyrtype og antall, dette benytter programmet til å regne ut krav til spredeareal. Det må også registreres hvor stort lager/produksjon av gjødsel det er forventet at det er i lageret før gjødsling. Eks. Antall kubikk gjødselkjelleren rommer. Disponerer foretaket flere gjødselkjellere/gjødsellager angis det eks: Melkeku ... og Slaktegris ... Programmet holder oversikt over typen og når det skal lages gjødselplan kan brukerne velge hvilken type eller flere typer husdyrgjødsel som skal benyttes på skiftet.

Programmet regner selvsagt ut gjødselverdien for de ulike husdyrgjødseltypene og mengden det planlegges å benytte på skiftet. Programmet korrigerer gjødselverdien etter tidspunkt for spredning og om tidspunkt etter spredning gjødsla nedmoldes. Husdyrgjødsel er «bondens» og programmet behandler den og beregner riktigst mulig gjødslingsverdi.

Lag gjødslingsplan

Legg til skifte, rediger skifte eller registrer arbeidsoppgaver og jordprøver på skifte

For å lage gjødslingsplan, klikkes det på menypunktet Lag gjødslingsplan. Følg veiledningen og fyll inn informasjon som programmet ber om.

For å velge skiftet klikkes det på + ikonet for å legge til gjødslingsplan. Det dukker opp et nytt vind, der første del av gjødslingsplanleggingen gjennomføres. Klikk på skifte for å velge hvilket skifte det skal planlegges for. Klikk på lista over planteproduksjoner og velg din planlagte produksjon. Angi om det skal benyttes husdyrgjødsel i planlegingen. Velg år det planlegges for og velg fra liste hva som ble dyrket på skiftet i fjor. Første gang det planlegges velges geografisk område, slik at programmet kan tilby korrekte avlingsnivå for valgt produksjon. Avslutningsvis angis planlagt avlingsnivå. Programmet foreslår basert på tall fra NIBIO, vekst og valgt avlingsnivå.

Avhengig av produksjon, dukker det opp spørsmål brukeren må ta stilling til. Dette er spørsmål/avklaringer som er viktig for å lage en så korrekt gjødslingsplan som mulig.

Etter at alle eller et skifte er registrert, dukker skiftet(ene) opp i ei liste på venstre side. Når det klikkes på et skifte, vil skiftet dukke opp på høyre side på skjermen. Her vil det framkomme en delvis ferdig gjødslingsplan. For å redigere eller «fintune» gjødslingsplanen, klikkes det på blyant-ikonet til høyre for skiftets navn.

Et nytt vindu åpnes. Her vil det være mulig å legge til gjødslinger, endre gjødseltype som programmet har foreslått, endre om det skal benyttes husdyrgjødsel eller ikke og planlagt mengde.

Det vil også være mulig å endre gjødslingsplanen etter gjødsling. Et eks. Det er planlagt brukt husdyrgjødsel, men det tar lengre tid enn de planlagte 3 timene for husdyrgjødsla moldes ned. Korriger tiden fra spredning til nedmoldning. Programmet korrigerer umiddelbart gjødslingsplanen og det brukeren kan korrigere gjødslingsplanen for best mulig gjødsling.

Generer rapport/utskrift

Velg år og klikk på skriv ut.

Utskriften inneholder alle skiftene, med all informasjon i henhold til forskrift og gyldig som dokumentasjon.

Det vil komme flere rapportmuligheter fortløpende.

Kontaktinformasjon