Webapp m/gjødslingsplanlegging inkludert lansert

Produsentappens® Webapp er lansert og inkluderer gjødslingsplanlegging i Jordbruksmodulen. Besøk gjerne Webappen her. Lag Gjødslingsplaner enkelt. Webappen har en moderne tilnærming til gjødslingsplanlegging, noe som gjør det enkelt for brukerne å lage gjødslingsplaner.

Registrering av nye brukere foregår nå i Webappen. Det er gratis å registrere seg. Fakturering inntrer først når brukerne har aktivert moduler.

Jordbruksmodulen er etter lansering av Webappen med gjødslingsplanlegging et fullverdig hjelpemiddel for jordbruksproduksjon. Tjenesten bidrar til forenklinger og kanskje forbedringer for brukerne. Målet har vært å lage en tjeneste som automatiserer oppgavene som skal planlegges og dokumenteres i så stor grad som mulig. Brukervennlighet har vært målet i utviklingen av tjenesten. Som for Telefonappen, er det lagt vekt på at det skal være enkelt å kontakte support også fra Webappen. Det finnes hjelpetekster og forklaringer, som bør bidra til at brukerne enkelt kan gjennomføre planlegging og dokumentasjon.


Nyheter og forbedringer på vei

I løpet av kort tid vil vi lansere Produsentappen® også på nett. Det er noen oppgaver som best gjennomføres på telefon, mens andre oppgaver utføres best på stor skjerm. Dette imøtekommer vi nå når Produsentappen® lanseres som en webapp. Webappen og telefonappen kan brukes om hverandre og samtidig. Dette er med på å gjøre Produsentappen® til et bedre verktøy.

Gjødselingsplanlegging i Jordbruksmodulen Nyhet!

Med webappen blir det mulig å lage gjødslingsplan for de skiftene foretaket disponerer over. Gjødslingsplanen bygger på Yara og NIBIOs gjødslingshandbok og vil med det sikre så korrekte gjødslingsplaner som det er råd å lage.

Telefonappen vil bli oppdatert etter at webappen er lansert, og tilpasset endringene omkring gjødslingsplan. Det vil blant annet bli mulig å hente ut gjødslingsopplysninger for skiftene, og derved har brukerne alltid gjødslingsplanene tilgjengelig.

Jordbruksmodulen er nå et fullverdig verktøy for planteproduksjon, bortsett fra grøntsektoren – der kommer vi som tidligere annonsert med en egen modul.

Vi sender en notifikasjon i telefonappen når webappen er lansert og tilgjengelig.

Kommende nyheter og oppdateringer

Vi utvikler en webapp der brukerne av Produsentappen® kan logge seg inn og dette gjør vi for å utvide mulighetene for brukerne til dokumentasjon og planlegging av virksomheten. Her vil svært mange av de samme registreringene kunne gjennomføres på en større skjerm. Noen registreringer er spesialutviklet for telefon, og vil ikke bli mulig å gjøre på webappen. Det kommer også flere nyheter og forbedringer. Det vil blant annet bli mulig å tegne inn de ulike skiftene i kart, arealet på det inntegnede området regnes automatisk ut. Webappen og telefonappen utveksler informasjon umiddelbart og automatisk.

Ny modul spesialtilpasset Grøntsektoren

Vi er i gang med utviklingen av en ny Modul, spesialtilpasset for grøntsektoren. Sammen med vår Mentor vil vi utvikle Grøntmodulen for å ivareta produsentenes spesielle behov for dokumentasjon og sporbarhet. Vår plan er at modulen skal være ferdig i god tid før neste sesong starter for fullt.

Beite og sanking

Vi slipper om noen dagen en ny versjon av Produsentappen®. Blant flere forbedringer og nyheter finnes også beiteslipp og sanking. Det blir mulig å registrere slippdato, sted og hvilke dyr som er i gruppen/på stedet. Om flere beiteområder benyttes, er det enkelt å holde oversikt over hvilke dyr som er hvor. Når dyrene samles inn fra beite registreres dette i appen. Underveis holder appen oversikt over hvor mange dager dyrene har vært på beite – dette skjer fortløpende.

Med Beiteslipp i Storemodulen er det enkelt å holde oversikt over både hvilke dyrs som er hvor og antall dager de har vært på beite.

Modulsider lansert

Vi lanserer nye modulsider for bedre informasjon om Produsentappen®s ulike moduler. Modulsidene nås ved å klikke på "Moduler" i menyen og så velge modulen du ønsker å lese mer om. Samtidig minner om at Brukerhåndboka også ligger på nettsiden.

På modulsidene har vi lagt vekt på å gi kort og konsis informasjon om de ulike modulene. Her fokuserer vi på hvilke oppgaver brukerne enkelt kan registrere og dokumentere, samt automatiserte funksjoner som er bygd inn i appen. Vi minner om at brukerne selv aktiverer de modulene de ønsker å bruke.

Prodsentappen® registrert varemerke

Produsentappen® er nå registrert varemerke for ERVI® AS. Gjennom registreringen av varemerke beskytter vi åndsverket vårt og ikke minst navnet på produktet. Dette synes vi er viktig også for våre brukere – som er matprodusenter.

Flere og bedre rapporteringsmuligheter

Vi oppdaterer jordbruksmodulen. I jordbruksmodulen kan alt fra våronn (jordarbeiding, gjødsling og såing), bekjempelse av skadegjørere (dokumentasjon av behov for bekjempelse, sprøyting/mekanisk bekjempelse, pågående og avsluttet arbeid) til innhøsting dokumenteres.

Det er enkelt å generere rapporter og sprørytejournal i appen, for alle år som appen har vært i bruk.

Nyhet

Det kommer to nye rapporteringsmuligheter, en for alt arbeid som er forbundet med våronna og en total rapport, der alt arbeid i som er utført på skiftet kommer med i rapporten. Her samles alt arbeid i rapporten og skilles per skifte. Dette gir en veldig god og oversiktlig rapport. De to nye rapporteringsmulighetene kommer med neste oppdatering av appen.

Ny hjemmeside for Produsentappen®

Velkommen til Produsentappen®s nye hjemmeside! Vi har valgt å etablere en egen hjemmeside for Produsentappen®, rett og slett for å kunne utvide tilbudet til brukerne og funksjonaliteten for Produsentappen®-tjenesten over tid.

Produsentappen nettsiden er lik den "gamle" var på ERVI®.no, men det vil endre seg etter de behov vi ønsker å dekke hos våre brukere. Vi har flere utviklings-ideer, men ønsker å utvikle tjenestene først - så vil vi fortelle brukeren om dette.

Vi går ut i fra at brukerne av Produsentappen® først og fremst er interessert i appen og en mer spesialisert hjemmeside - det ønsket oppfyller vi nå. En av nyhetene her vil bli brukertips - som vi lager for at brukerne skal få best mulig nytte av appen.

Produsentappen® oppdatert

Storfemodulen er oppdatert med noen etterspurte endringer og forbedringer

Det er nå mulig å endre registrerte brunstoppføringer. Det er lagt til en ny funksjon som viser alle registrerte insemineringer. For å endre en inseminering - klikk på ønsket i lista og klikk rediger for å gjøre endringer. Det er også mulig å slette feilregistrert inseminering.

I tillegg er det nå mulig å slette dyr fra besetningsoversikten i appen.

Brukerhåndboka oppdatert

Brukerhåndboka på nettsiden og nedlastingsversjonen er begge oppdatert med den nye Kjørebokmodulen.

Brukerhåndboka er nå oppdatert for alle modulene og vi håper og tror brukerne finner svar på spørsmål de har der. Om Brukerhåndboka ikke gir godt nok svar på det du lurer på - bruk kontaktfunksjonen i Produsentappen for å kontakte support hos ERVI - der får du hjelp!

Kjørebokmodul lansert

Produsentappen® har fått en ny og nyttig modul - Kjørebokmodulen. Registrer enkelt bruk av privat bil eller yrkesbil i Kjørebokmodulen. Det er mulig å registrere kjøring med henger, passasjerer og kjøring på skogsbilveg. Det er enkelt å føre registreringer for flere biler. Registrer bilen med registreringsnummer, om du ønsker å dokumentere bruk av flere biler.

Vi har gjort mange små endringer i Produsentappen. De flest vil ikke bli lagt merke til, men det handler om feilrettinger og ytelsesforbedringer. Vi har også tilpasset notifikasjonsserveren etter ønsker fra våre brukere.

Produsentappen® har gjennom utstrakt testing og korrigeringer blitt et svært nyttig hjelpemiddel for brukerne. Våre brukere setter stor pris på Produsentappen® fungerer uten telefon/datadekning og at den synkroniserer seg selv med databasen, uten av brukerne trenger å tenke på det. En av de mange fordelene med at appen fungerer uten datadekning og at brukerne kan benytte WIFI til å synkronisere med databasen, noe som igjen betyr at appen bruker svært lite mobildata for å fungere.

Produsentappen® oppdatert

Produsentappen® er oppdatert. I denne oppdateringen er det først og fremst Storfemodulen som har fått flere funksjoner. Brukerne har ønsket notifikasjonsmulighet for omløp og drektighetskontroll. Dette er på plass i siste versjon. I tillegg har vi lagt inn standardverdier for alle notifikasjoner, disse kan brukerne overstyre ved behov.

Overstyring av notifikasjonsinnstillingene er viktig ved brunst/sliming og ønsket påminnelse. Dette kan gjøres ved registrering av sliming på den enkelte ku og sikrer mulighet for individuell oppfølging.

Last ned oppdateringen og test selv!

Produsentappen er laget med brukernes behov for øye. Det skal være enkelt, det skal gå raskt og den skal alltid fungere like raskt! Det har vært og er målet for utviklingen av modulene som inngår i Produsentappen at arbeidet skal flyte raskt. Brukerne skal enkelt kunne benytte klikk for å velge og dokumentere! Skriv lite – klikk mye!

Selvsagt må brukerne skrive inn noe, men det aller meste foregår med å klikke på ferdig definerte gjøremål. Eksempelvis to klikk trenger brukerne å gjøre for å få fram Storfekalenderen i Storfemodulen. I Storfekalenderen er det oversikt over alt som brukerne registrerer som påminnelser om brunst, blødning, omløpskontroll, drektighetskontroll, sining og kalving.

Fakturamodul lansert

Siste skudd stammen av nyttige moduler i Produsentappen er Fakturamodulen. I fakturamodulen oppretters kunder og produkter i egne databaser. Enkelt og veldig greit. Når brukerne ønsker å fakturere åpnes det en ny faktura, kunde og produkter hentes enkelt inn i fakturaen. Det er enkelt å legge til flere produkter.

Fakturmodulen oppfyller kravene i bokføringsloven. Fakturaen sendes som PDF-dokument som vedlegg i en e-post. Det er også mulig å sende purring på ubetalte fakturaer, sende kreditnota når det er nødvendig og registrere at fakturaen er betalt.

Veldig oversiktlig å finne fakturaer som er sendt, som er forfalt til betaling, som er kreditert og som er betalt. Fakturamodulen sender også en kopi av faktura, purring og kreditnota til brukeren og til brukerens regnskapsfører om dette er registrert i appen.

Brukerhåndboka på nett oppdatert

Vi har oppdatert brukerhåndboka på nett, og brukerhåndboka som for nedlasting og lesing på nettsiden inneholder samme informasjon.

Brukerhåndboka er delt inn i kapitler, et kapittel for hver modul. Det er enkelt å bla seg fram til ønsket modul.

Brukerhåndboka skal gi svar på de fleste spørsmål og får du ikke svarene du trenger - bruk kontaktmulighetene i Produsentappen® for å kontakte Support.

Ny versjon av Brukerhåndboka kan lastes ned

Brukerhåndboka er oppdatert og tilpasset de nye modulene, Storfemodul og Fakturamodul. I tillegg er også endringene i Jordbruksmodulen inkludert i oppdateringen av brukerhåndboka.

Brukerhåndboka kommer i PDF-filformat og kan lastes ned og leses på alle plattformer. For å lese brukerhåndboka må du ha installert Adobe Reader. Det har de aller fleste på datamaskinen, nettbrettet eller telefonen i dag.

Vi håper brukerhåndboka er nyttig og gjør brukeropplevelsen med Produsentappen® god.

Brukerhåndboka er delt inn i kapiteler som tar for seg Produsentappen, Jordbruksmodul, Storfemodul og Fakturamodul. Kapitlene tar for seg hovedmenyene i appen og alle undermenyene og hvordan du som bruker skal registrere og bruke den mest mulig effektivt.

Brukes Produsentappen® slik vi har tenkt at den skal brukes, er den et veldig godt og raskt hjelpemiddel i daglig drift. Vi har gitt Produsentappen® et kjælenavn – Bondens lille hjelper – fordi vi mener den bidrar til å øke effektiviteten betraktelig.

Storfemodulen i Produsentappen® er lansert

Vi er veldig fornøyd med å kunne lansere Produsentappen®, med en oppdatert Jordbruksmodul og den nye Storfemodulen til Android og iPhone samtidig.

Jordbruksmodulen har fått flere nye funksjoner. Begge versjonene, Android og iPhone, har de siste funksjonene på plass. Det er ingen forskjell mellom versjonene.

Storfemodul

I modulen kan brukerne registrere alt fra brunst, inseminering, kalving, melkeveiing og veterinærbehandling. Registrere besetningen, legge til bruken av dyrene (melkeku, okse, ammeku, kjøttfeokse osv.).

Dokumenter ved å velge blant innebygde løsninger. Modulen benytter kunstig intelligens til å sende påminnelser til brukeren på ting som er viktig å gjøre/huske på.

I Storfemodulen holder oversikt over frister og sender notifikasjon til brukeren etter brukerens ønske. Vi har utviklet en egen notifikasjonsserver som holder oversikt over notifikasjonene (påminnelsene) og sender de til rett telefon til riktig tid. Rett og slett et veldig godt hjelpemiddel for alle med storfehold.